UltraSheer - Siêu mỏng, vớ gối, màu đen, kín ngón

1.200.000 đ 1.100.000 đ

UltraSheer - Siêu Mỏng, vớ đùi, màu đen, kín ngón

1.800.000 đ 1.750.000 đ

UltraSheer - Siêu mỏng, vớ gối, màu da, kín ngón

1.200.000 đ 1.100.000 đ

UltraSheer - Siêu Mỏng, vớ đùi, màu da, kín ngón

1.800.000 đ 1.750.000 đ

Relief - Cơ bản, vớ đùi, màu da, hở ngón, không silicone

1.200.000 đ 950.000 đ